CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 SAU KIỂM TOÁN

14/06/2019 16:39

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 SAU KIỂM TOÁN 

- Báo cáo tài chính riêng ITD, click here.

- Báo cáo tài chính hợp nhất, click here.