CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2019

29/10/2019 16:46

ITD công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 2/2019, chi tiết:

- BCTC riêng Quý 2/2019, click here.

- BCTC hợp nhất Quý 2/2019, click here.