CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2019

22/01/2020 10:40

ITD công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 3/2019 (01.10.2019 - 31.12.2019), chi tiết:

- BCTC riêng Quý 3/2019, click here.

- BCTC hợp nhất Quý 3/2019, click here.