CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

29/04/2020 20:18

ITD công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4/2019, chi tiết:

- BCTC riêng Quý 4/2019, click here.

- BCTC hợp nhất Quý 4/2019, click here