Báo cáo tài chính năm 2016 sau khi kiểm toán

31/05/2017 10:21

Báo cáo tài chính riêng năm 2016 sau khi kiểm toán: Click here

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 sau khi kiểm toán: Click here

Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016: Click here