ITD_CBTT báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

12/06/2018 14:07

- Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán độc lập: Click here

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán độc lập: Click here