CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2018

26/04/2019 15:04

ITD công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4/2018, chi tiết:

- BCTC riêng Quý 4/2018, click here.

- BCTC hợp nhất Quý 4/2018, click here.