Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.568 cổ phần

2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 1.500 cổ phần

3. Mục đích mua lại cổ phiếu: do nhân viên nghỉ việc nên Công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty theo Quy chế cổ phiếu ưu đãi được sửa đổi, bổ sung năm 2015.

Click here