Báo cáo kết quả giao dịch mua lại CPQ của nhân viên nghỉ việc

Công ty Tiên Phong đã mua lại 1.500 cổ phần ESOP bán cho người lao động, với:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 20/06/2017 đến ngày 13/07/2017

- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 1.568 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 3.068 cổ phiếu

Click here