ITD: Thanh toán cổ tức năm 2016 đợt 2 (đợt cuối) bằng tiền mặt

Ngày đăng ký cuối cùng: 8/8/2017

Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2016 đợt 2 (đợt cuối) bằng tiền mặt.
-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
-     Thời gian thực hiện:  22/08/2017