IR Awards_ITD đạt chuẩn công bố thông tin 2017

ITD vừa đạt được Chứng nhận đạt chuẩn công bố thông tin như file gửi kèm, và thuộc nhóm 16.96% doanh nghiệp đạt chuẩn theo kết quả khảo sát hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán.

Theo thống kê và nhận định của đơn vị tổ chức khảo sát:

  • Doanh nghiệp đạt chuẩn CBTT thường có hiệu quả hoạt động tốt hơn so với các doanh nghiệp không đạt chuẩn: tỷ lệ lợi nhuận biên của nhóm đạt chuẩn là 12.6%, trong khi nhóm không đạt chuẩn chỉ đạt 5.9%.
  • Doanh nghiệp đạt chuẩn CBTT được thị trường, nhà đầu tư quan tâm hơn: giá trị vốn hóa của 114 DNNY đạt chuẩn năm 2017 đạt 871,065 tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa của 558 DNNY không đạt chuẩn chỉ đạt 803,065 tỷ đồng.

Đính kèm giấy chứng nhận IR Awards: Click here