Tin tức công ty

Báo cáo kết quả mua lại Cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc.

CBTT_THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

UBCKNN CHẤP NHẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC NĂM 2020