Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Phạm Uyên Nguyên

Information

Content

Title

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Phạm Uyên Nguyên

Released

29/04/2021

Agency released

Thành viên Đại hội đồng cổ đông

Signed by

Phạm Uyên Nguyên

Description

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US