CBTT Nghị Quyết ĐHĐCĐ và BB kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020

Information

Content

Title

CBTT Nghị Quyết ĐHĐCĐ và BB kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020

Released

14/12/2021

Agency released

ITD

Signed by

Nguyễn Đức Thắng

Description

CBTT Nghị Quyết ĐHĐCĐ và BB kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US