CBTT – Nghị quyết HĐQT thông qua ngày ĐKCC lập DS người sở hữu cổ phiếu ITD để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Information

Content

Title

CBTT – Nghị quyết HĐQT thông qua ngày ĐKCC lập DS người sở hữu cổ phiếu ITD để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Released

26/04/2023

Agency released

ITD

Signed by

Doãn Thị Bích Ngọc

Description

CBTT – Nghị quyết HĐQT thông qua ngày ĐKCC lập DS người sở hữu cổ phiếu ITD để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US