CBTT – Nghị quyết HĐQT v/v chốt DS cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian nhận tiền mua ESOP

Information

Content

Title

CBTT – Nghị quyết HĐQT v/v chốt DS cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian nhận tiền mua ESOP

Released

10/01/2022

Agency released

ITD

Signed by

Doãn Thị Bích Ngọc

Description

Nghị quyết HĐQT v/v chốt DS cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian nhận tiền mua ESOP

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US