Điều lệ công ty năm 2016

Information

Content

Title

Điều lệ công ty năm 2016

Released

23/06/2016

Agency released

Innovative Technology Development Corporation

Signed by

Lâm Thiếu Quân

Description

Điều lệ công ty sau khi sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016 ngày 23 tháng 06 năm 2016.

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US