Điều lệ công ty năm 2019

Information

Content

Title

Điều lệ công ty năm 2019

Released

12/07/2018

Agency released

Innovative Technology Development Corporation

Signed by

Lâm Thiếu Quân

Description

Điều lệ công ty sau khi sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2018 ngày 12 tháng 07 năm 2018.

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US