Giấy uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Information

Content

Title

Giấy uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Released

07/06/2021

Agency released

Innovative Technology Development Corporation

Signed by

Description

Mẫu giấy uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US