NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Information

Content

Title

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Released

30/06/2022

Agency released

ITD

Signed by

Nguyễn Đức Thắng

Description

Biên bản họp, Kết quả kiểm phiếu và bầu cử, Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2022; Điều lệ và Quy chế ESOP

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US