Tài liệu CBTT chuyển đổi hình thức chi trả cổ phiếu năm 2020

Information

Content

Title

Tài liệu CBTT chuyển đổi hình thức chi trả cổ phiếu năm 2020

Released

19/11/2021

Agency released

Innovative Technology Development Corporation

Signed by

Nguyễn Đức Thắng

Description

Bộ tài liệu bao gồm: 1. TT chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US