Tài liệu Đại hội 2021

Information

Content

Title

Tài liệu Đại hội 2021

Released

07/06/2021

Agency released

Innovative Technology Development Corporation

Signed by

Doãn Thị Bích Ngọc

Description

Tài liệu họp ĐHĐCĐ ITD, kỳ họp thường niên năm 2021:

 • Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
 • Chương trình Đại hội
 • Giấy ủy quyền
 • Văn bản đề cử
 • Nội quy cuộc họp
 • Thể thức biểu quyết
 • TT Cổ tức - Trích quỹ - VSOP – KHKD - Thù lao BQT
 • Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị
 • Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát
 • TT lựa chọn đơn vị kiểm toán
 • TT sửa đổi bổ sung Điều lệ
 • Dự thảo Điều lệ công ty
 • TT sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 • Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 • Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT – Bùi Hoàng Anh
 • Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị
 • Thông tin ứng viên Ban kiểm soát
 • Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ
 • Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US