Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2020

Information

Content

Title

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2020

Released

15/06/2020

Agency released

Innovative Technology Development Corporation

Signed by

Doãn Thị Bích Ngọc

Description

Bộ tài liệu bao gồm:

 1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông 
 2. Chương trình Đại hội 
 3. Giấy ủy quyền 
 4. Nội quy cuộc họp 
 5. Thể thức biểu quyết 
 6. TT Cổ tức - Trích quỹ - KHKD 
 7. TT sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
 8. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
 9. TT sửa đổi bổ sung Điều lệ 
 10. Dự thảo Điều lệ công ty 
 11. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán 
 12. Báo cáo Hội đồng quản trị 
 13. Báo cáo Ban kiểm soát 
 14. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 
 15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 

Attachment

Văn bản cùng loại gần đây

en_US