Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Nguyễn Đức Thắng

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Nguyễn Đức Thắng

Ngày ban hành

07/05/2021

Cơ quan ban hành

Thành viên Đại hội đồng cổ đông

Người ký

Nguyễn Đức Thắng

Miêu tả văn bản

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng.

Văn bản cùng loại gần đây

vi