CBTT Nghị Quyết ĐHĐCĐ và BB kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT Nghị Quyết ĐHĐCĐ và BB kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020

Ngày ban hành

14/12/2021

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Nguyễn Đức Thắng

Miêu tả văn bản

CBTT Nghị Quyết ĐHĐCĐ và BB kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020

Văn bản cùng loại gần đây

vi