NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày ban hành

30/06/2022

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Nguyễn Đức Thắng

Miêu tả văn bản

Biên bản họp, Kết quả kiểm phiếu và bầu cử, Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2022; Điều lệ và Quy chế ESOP

Văn bản cùng loại gần đây

vi