Tài liệu CBTT chuyển đổi hình thức chi trả cổ phiếu năm 2020

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Tài liệu CBTT chuyển đổi hình thức chi trả cổ phiếu năm 2020

Ngày ban hành

19/11/2021

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Nguyễn Đức Thắng

Miêu tả văn bản

Bộ tài liệu bao gồm: 1. TT chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Văn bản cùng loại gần đây

vi