Tài liệu Đại hội 2021

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Tài liệu Đại hội 2021

Ngày ban hành

07/06/2021

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

Tài liệu họp ĐHĐCĐ ITD, kỳ họp thường niên năm 2021:

 • Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
 • Chương trình Đại hội
 • Giấy ủy quyền
 • Văn bản đề cử
 • Nội quy cuộc họp
 • Thể thức biểu quyết
 • TT Cổ tức - Trích quỹ - VSOP – KHKD - Thù lao BQT
 • Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị
 • Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát
 • TT lựa chọn đơn vị kiểm toán
 • TT sửa đổi bổ sung Điều lệ
 • Dự thảo Điều lệ công ty
 • TT sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 • Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 • Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT – Bùi Hoàng Anh
 • Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị
 • Thông tin ứng viên Ban kiểm soát
 • Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ
 • Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Văn bản cùng loại gần đây

vi