Tài liệu Đại hội ITD kỳ họp thường niên năm 2023

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Tài liệu Đại hội ITD kỳ họp thường niên năm 2023

Ngày ban hành

07/06/2023

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

Tài liệu họp ĐHĐCĐ ITD, kỳ họp thường niên năm 2023: 1. Thư mời; 2. Chương trình; 3. Giấy ủy quyền; 4. Văn bản đề cử; 5. Nội quy; 6. Thể thức biểu quyết; 7. Tờ trình cổ tức, trích quỹ, kế hoạch kinh doanh; 8. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị; 9. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 10. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát; 11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; 12. Tờ trình gia hạn thời gian phát hành cổ phần; 13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 15. Đơn từ nhiệm HĐQT - Ông Nguyễn Đức Thắng; 16. Đơn từ nhiệm HĐQT - Ông Mạc Quang Huy; 17. Văn bản đề cử - Ứng cử viên HĐQT; 17.3 Kiến nghị về chương trình Đại hội 2023 của nhóm CĐL; 18. Văn bản đề cử - Ứng cử viên BKS; 19. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ; 20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Văn bản cùng loại gần đây

vi