Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2020

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2020

Ngày ban hành

15/06/2020

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

Bộ tài liệu bao gồm:

 1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông 
 2. Chương trình Đại hội 
 3. Giấy ủy quyền 
 4. Nội quy cuộc họp 
 5. Thể thức biểu quyết 
 6. TT Cổ tức - Trích quỹ - KHKD 
 7. TT sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
 8. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
 9. TT sửa đổi bổ sung Điều lệ 
 10. Dự thảo Điều lệ công ty 
 11. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán 
 12. Báo cáo Hội đồng quản trị 
 13. Báo cáo Ban kiểm soát 
 14. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 
 15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 

Văn bản cùng loại gần đây

vi