Tài liệu Đại hội ITD kỳ họp thường niên năm 2022

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Tài liệu Đại hội ITD kỳ họp thường niên năm 2022

Ngày ban hành

02/06/2022

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Nguyễn Đức Thắng

Miêu tả văn bản

Tài liệu họp ĐHĐCĐ ITD, kỳ họp thường niên năm 2022: 1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông 2. Chương trình Đại hội 3. Giấy ủy quyền 4. Văn bản đề cử 5. Nội quy cuộc họp 6. Thể thức biểu quyết 7. TT Cổ tức - Trích quỹ - KHKD 8. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 9. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 10. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán 11. TT phát hành cổ phiếu 12. TT bổ sung ngành nghề kinh doanh 13. Dự thảo Điều lệ công ty 14. TT sửa đổi bổ sung Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP) 15. Dự thảo Quy chế Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP) 16. Đơn từ nhiệm HĐQT - Lưu Đức Khánh 17. Văn bản đề cử - Đinh Hoài Châu 18. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Văn bản cùng loại gần đây

vi