Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp

Thời gian:

13h30 ngày 30/06/2020

Địa điểm:

Tầng G – Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Nội dung chương trình:

  1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng và trích lập quỹ, cổ tức năm tài chính 2019;
  2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và cổ tức năm tài chính 2020.
  3. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
  4. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát
  5. Trình tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  6. Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  7. Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Nội dung liên quan

vi