Developer Team Leader (Số lượng: 1)

Mô tả công việc: Tham gia vào phát triển các dự án với vai trò Team Leader từ giai đoạn Basic Design, Detail Design, Development, Release. Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống, Database, phát triển các chức năng đồng thời support các thành viên trong team. Tham gia với Product Owner lập kế […]