[TUYỂN GẤP] QC/ Tester – Junior/ Senior

Mô tả công việc Lên kế hoạch công việc và đào tạo kỹ năng cho nhóm mình phụ trách. Thực hiện việc phân tích nghiệp vụ, ước lượng chi phí test, tạo testcase, review, giao task cho các thành viên và thực hiện task của bản thân Thực hiện việc tự kiểm tra kết quả […]

[TUYỂN GẤP] .NET Developer – Senior

Mô tả công việc Làm Task theo yêu cầu của dự án (Coding, Unit Test, Review Code). Ước lượng thời gian làm việc cho task cho nhóm mình đảm trách. Thực hiện việc tự kiểm tra kết quả làm việc của mình trước khi giao cho khâu kế tiếp. Đưa ra giải pháp kỹ thuật […]

Business analyst – Senior

Mô tả công việc Lên kế hoạch công việc, nhân sự và đào tạo kỹ năng cho nhóm mình phụ trách Thực hiện lấy yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, viết tài liệu phân tích. Ước lượng chi phí cho công việc của nhóm. Thực hiện việc tự kiểm tra kết quả làm việc của […]